Dotacje unijne

DataSoft s.c. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych celem implementacji innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie”

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest skorzystanie przez firmę DataSoft s.c. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz z proinnowacyjnych usług doradczych (usługi doradcze w zakresie innowacji) świadczonych przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu.

Usługi Instytucji Otoczenia Biznesu mają na celu usprawnienie procesów przygotowania i wdrożenia innowacji. Długofalowym efektem realizacji projektu ma być zwiększenie przychodów, co jest kluczowym elementem planu rozwoju przedsiębiorstwa.

Cel projektu

Celem realizacji projektu jest skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych umożliwiających efektywne wdrożenie innowacji: produktowej w postaci nowego wyrobu jakim będzie system do analizy, optymalizacji danych i procesów biznesowych dla wielozadaniowego przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego oraz procesowej w postaci nowej metody tworzenia i świadczenia usług zgodnie z modelem SaaS. Dodatkowo wspomniane innowacje zaimplementują zmiany organizacyjne (wdrożenie metodyki Agile PM) oraz marketingowe (Videoblog – filmiki prezentujące korzyści zastosowania rozwiązania).

Wskaźnikami produktu w projekcie są:

  1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie,
  2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje,
  3. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje),
  4. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego.

Wskaźnikami rezultatu są:

  1. Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu,
  2. Liczba wprowadzonych innowacji,
  3. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych,
  4. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych,
  5. Liczba wprowadzonych innowacji organizacyjnych,
  6. Liczba wprowadzonych innowacji marketingowych.

Wartość Projektu wynosi 1 262 472,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 712 180,00 zł

DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz zrealizowała projekt pt. „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19
w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Cel projektu

Projekt dotyczy wsparcia utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, które znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Beneficjent otrzymał dotacje na finansowanie kapitału obrotowego oraz pokrycie kosztów bieżącej działalności na okres trzech miesięcy

Planowane efekty

Przeciwdziałanie skutkom wystąpienia pandemii COVID-19, poprzez wsparcie w postaci finansowania kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności

Wartość projektu:   52 626,60

Wkład Funduszy Europejskich:  52 626,60