Polityka ochrony danych osobowych

W oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w Firmie DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 13/3 w Lublinie

§ 1
Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 13/3 w Lublinie.– zwanym dalej DATASOFT.

Kontakt z DATASOFT jest możliwy za pośrednictwem:

 • listownie na adres: Jana Pawła II 13/3, 20-535 Lublin
 • telefonicznie: 81 744 15 50
 • mailem: info@datsoft.com.pl

§ 2
Inspektor ochrony danych

DATASOFT nie wyznaczyło osoby Inspektora danych osobowych.

§ 3
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Kategorie osób, których dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem obsługi serwisowej i handlowej:

 1. Klienci:
  1. Cele przetwarzania: świadczenie usług w zakresie działalności DATASOFT, w szczególności:
   • prowadzenie bieżącego serwisu w ramach zleconej usługi przez dany podmiot,
   • bieżącego informowania o zmianach w ofercie towarów, produktów i usług
   • wykonywanie umów z klientami;
  2. Kategorie danych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, dane kontaktowe, inne informacje przekazane oraz konieczne do świadczenia usługi (różne rodzaje informacji w zależności od charakteru zleconej usługi);
 2. Osoby reprezentujące klientów będących osobami prawnymi lub tzw. ułomnymi osobami prawnymi, w tym osoby kontaktowe
  1. Cele przetwarzania: kontaktowanie się z osobami reprezentującymi klienta w związku ze świadczeniem usługi klientowi oraz z wykonywaniem umowy z klientem;
  2. Kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko, służbowe dane kontaktowe;

Kategorie osób, których dane przetwarzane są w związku z funkcjonowaniem Spółki:

 1. Pracownicy
  1. Cele przetwarzania: zawarcie i wykonywanie umowy o pracę; spełnianie wymogów wynikających z przepisów prawa pracy oraz m.in. przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, wypadkach przy pracy, zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rachunkowości; organizacja pracy, zarządzanie personelem; prowadzenie szczegółowego wykazu zadań wykonanych przez pracownika na potrzeby rozliczenia z klientem;
  2. Kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego i wykształcenia; szczegółowy wykaz wykonanych zadań;
 2. Stali współpracownicy (na podstawie umowy cywilnoprawnej):
  1. Cele przetwarzania: zawarcie i wykonywanie umowy; spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych; organizacja pracy, zarządzanie personelem; prowadzenie szczegółowego wykazu zadań wykonanych przez pracownika na potrzeby rozliczenia z klientem;
  2. Kategorie danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, informacje dotyczące doświadczenia zawodowego i wykształcenia; szczegółowy wykaz wykonanych zadań;
 3. Dostawcy i odbiorcy towarów i usług (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą):
  1. Cele przetwarzania: zawieranie i wykonywanie umów (np. sprzedaży, świadczenia usług); spełnianie wymogów wynikających z przepisów podatkowych;
  2. Kategorie danych: imię i nazwisko, rodzaj prowadzonej działalności, służbowe dane kontaktowe, NIP.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 1. W przypadku osób, których dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług przez DATASOFT:
  1. Przepisy prawa i normujące rodzaj obsługi zleconej DATASOFT– w szczególności regulacje z zakresu prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawno-administracyjne;
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  4. zgoda Klienta; (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  5. prawnie uzasadniony interes DATASOFT.
 2. W przypadku osób, których dane przetwarzane są w związku z funkcjonowaniem Spółki:
  1. Przepisy prawa i normujące stosunek prawny, na podstawie którego dany podmiot współpracuje z DATASOFT, w szczególności przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz inne.
  2. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  3. zgoda Pracownika/współpracownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);;
  4. prawnie uzasadniony interes DATASOFT.

§4
Okres przechowywania danych osobowych

DATASOFT przechowuje dane osobowe:

 1. W przypadku osób, których dane przetwarzane są w związku ze świadczeniem usług DATASOFT- do zakończenia świadczenia usług, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową z klientem i przez czas archiwizacji przewidziany przepisami prawa.
 2. W przypadku osób, których dane przetwarzane są w związku z funkcjonowaniem DATASOFT do czasu wygaśnięcia umowy łączącej strony/zakończenia zlecenia oraz przez czas archiwizacji przewidziany przepisami prawa.

§ 5
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Osobie, której dane są przetwarzana przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania danych osobowych
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DATASOFT;

§ 6
Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Osoby przed jej wycofaniem. Zgodę Osoba może wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny DATASOFT.

§ 7
Prawo wniesienia skargi do organu

Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8
Zgoda osoby

Zlecając DATASOFT obsługę handlową/serwisową, wyraża Pan/i na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez administratora określonego w § 1, w celu realizacji Pana/Pani zlecenia.

Jednocześnie dokonując zlecenia potwierdza Pan/i, że ma świadomość, że powierzone dane zostaną uzupełnione o dane niezbędne do realizacji Pana/Pani zlecenia i wyraża Pan/i na to zgodę.

Potwierdza Pan/i, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.